Kong Que Zhi Xiang Qing Bing

Kong Que Zhi Xiang Qing Bing
孔雀之乡青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Kong Que Zhi Xiang Qing Bing 2004 Kong Que Zhi Xiang Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian