Kang Cang Tie Bing

Kang Cang Tie Bing
沱茶康藏铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Kang Cang Tie Bing 2016 Kang Cang Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian