Kai Men Hong Bing Cha

Kai Men Hong Bing Cha
沱茶 开门红饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Kai Men Hong Bing Cha 2011 Kai Men Hong Bing Cha 357g