Jun Zi Tuo Cha

Jun Zi Tuo Cha
沱茶君子沱茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jun Zi Tuo Cha 2016 Jun Zi Tuo Cha 250g
48 pieces in a tong, 125 pieces in a jian