Jing Pin Da Bai Cai Bing Cha

Jing Pin Da Bai Cai Bing Cha
沱茶精品大白菜饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Pin Da Bai Cai Bing Cha 2016 Jing Pin Da Bai Cai Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian