Jing Mai Zao Chun Bing Cha

Jing Mai Zao Chun Bing Cha
沱茶景迈早春饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Mai Zao Chun Bing Cha 2011 Jing Mai Zao Chun Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian