Jing Mai Gu Shu Tuo

Jing Mai Gu Shu Tuo
沱茶景迈古树沱

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Mai Gu Shu Tuo 2012 Jing Mai Gu Shu Tuo 100g
120 pieces in a tong.