Jing Hua Hou Zhuan

Jing Hua Hou Zhuan
菁华厚砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Hua Hou Zhuan 2013 Jing Hua Hou Zhuan 1000g
12 pieces in a tong.