Jing Dian Bao Yan Jin Cha

Jing Dian Bao Yan Jin Cha
沱茶经典宝焰紧茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Dian Bao Yan Jin Cha 2012 Jing Dian Bao Yan Jin Cha 250g
24 pieces in a tong.