Jing Dian 8633

Jing Dian 8633
沱茶 经典8633

Propose Changes

Xiaguan

150g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Jing Dian 8633 2016 Jing Dian 8633 150g
56 pieces in a tong.