Jing Dian 7663

Jing Dian 7663
沱茶经典7663

Propose Changes

Xiaguan

150g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jing Dian 7663 2016 Jing Dian 7663 150g
56 pieces in a tong.