Jing Dian 66 Qing Bing

Jing Dian 66 Qing Bing
经典66青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

660g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Dian 66 Qing Bing 2006 Jing Dian 66 Qing Bing 660g
6 pieces in a tong, 48 pieces in a jian