Jin

Jin
沱茶金

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin 2011 Jin 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian