Jin Zhi Yu Ye

Jin Zhi Yu Ye
金枝玉叶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Zhi Yu Ye 2011 Jin Zhi Yu Ye 200g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian