Jin Zhen Bai Lian

Jin Zhen Bai Lian
金针白莲

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
12 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Zhen Bai Lian 2014 Jin Zhen Bai Lian 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2013 Jin Zhen Bai Lian 400g
8 pieces in a tong.
Jin Zhen Bai Lian 2013 Jin Zhen Bai Lian 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2012 Jin Zhen Bai Lian 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2010 Jin Zhen Bai Lian 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2008 Jin Zhen Bai Lian 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2007 Jin Zhen Bai Lian 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2007 Jin Zhen Bai Lian 250g
60 pieces in a tong.
Jin Zhen Bai Lian 2006 Jin Zhen Bai Lian 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2006 Jin Zhen Bai Lian 250g
60 pieces in a tong.
Jin Zhen Bai Lian 2005 Jin Zhen Bai Lian 250g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian
Jin Zhen Bai Lian 2005 Jin Zhen Bai Lian 200g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian