Jin Yu

Jin Yu
沱茶金玉

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Yu 2007 Jin Yu 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian