Jin Yu

Jin Yu
金玉

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Yu 2016 Jin Yu 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian