Jin Yin Tuo

Jin Yin Tuo
沱茶金印沱

Propose Changes

Xiaguan

300g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Yin Tuo 2016 Jin Yin Tuo 300g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian