Jin Yin T7663

Jin Yin T7663
沱茶金印T7663

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Yin T7663 2014 Jin Yin T7663 357g
7 pieces in a tong.