Jin Yin T7653

Jin Yin T7653
沱茶金印T7653

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Yin T7653 2014 Jin Yin T7653 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian