Jin Tie Bing

Jin Tie Bing
沱茶金铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Tie Bing 2011 Jin Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian