Jin Si Zhuan Cha

Jin Si Zhuan Cha
沱茶金丝砖茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Si Zhuan Cha 2011 Jin Si Zhuan Cha 500g
20 pieces in a tong, 125 pieces in a jian