Jin Si Tie Bing

Jin Si Tie Bing
沱茶金丝铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Si Tie Bing 2015 Jin Si Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian