Jin Si Bing Cha

Jin Si Bing Cha
沱茶金丝饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Si Bing Cha 2016 Jin Si Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Si Bing Cha 2010 Jin Si Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian