Jin Shi Bing

Jin Shi Bing
金狮饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Shi Bing 2009 Jin Shi Bing 400g