Jin Se Yun Xiang

Jin Se Yun Xiang
金色韵象

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Yun Xiang 2013 Jin Se Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Se Yun Xiang 2012 Jin Se Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jin Se Yun Xiang 2005 Jin Se Yun Xiang 200g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian