Jin Se Yun Xiang 66 Bing Cha

Jin Se Yun Xiang 66 Bing Cha
金色韵象66饼茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

666g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Yun Xiang 66 Bing Cha 2006 Jin Se Yun Xiang 66 Bing Cha 666g
6 pieces in a tong, 24 pieces in a jian
Jin Se Yun Xiang 66 Bing Cha 2006 Jin Se Yun Xiang 66 Bing Cha 366g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian