Jin Se Yin Xiang Yuan Cha

Jin Se Yin Xiang Yuan Cha
沱茶金色印象圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Yin Xiang Yuan Cha 2012 Jin Se Yin Xiang Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Se Yin Xiang Yuan Cha 2011 Jin Se Yin Xiang Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian