Jin Se Yin Xiang Fang Zhuan

Jin Se Yin Xiang Fang Zhuan
沱茶金色印象方砖

Propose Changes

Xiaguan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Yin Xiang Fang Zhuan 2012 Jin Se Yin Xiang Fang Zhuan 1000g
12 pieces in a tong, 250 pieces in a jian