Jin Se Qiao Mu

Jin Se Qiao Mu
金色乔木

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Qiao Mu 2014 Jin Se Qiao Mu 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian