Jin Se Nian Hua

Jin Se Nian Hua
金色年华

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Nian Hua 2011 Jin Se Nian Hua 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian