Jin Se 8100

Jin Se 8100
沱茶金色8100

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se 8100 2008 Jin Se 8100 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian