Jin Que Gu Shu

Jin Que Gu Shu
沱茶金雀古树

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Que Gu Shu 2016 Jin Que Gu Shu 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian