Jin Guo

Jin Guo
金果

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Guo 2016 Jin Guo 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian