Jin Gua Gong Cha

Jin Gua Gong Cha
沱茶金瓜贡茶

Propose Changes

Xiaguan

1000g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Gua Gong Cha 2014 Jin Gua Gong Cha 1000g
12 pieces in a tong.
Jin Gua Gong Cha 2013 Jin Gua Gong Cha 100g
150 pieces in a tong.
Jin Gua Gong Cha 2011 Jin Gua Gong Cha 250g
64 pieces in a tong.
Jin Gua Gong Cha 2011 Jin Gua Gong Cha 100g
15 pieces in a tong.