Jin Feng Gong Bing

Jin Feng Gong Bing
金凤贡饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Feng Gong Bing 2011 Jin Feng Gong Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian