Jin Bang T8663

Jin Bang T8663
沱茶金榜T8663

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Bang T8663 2017 Jin Bang T8663 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Bang T8663 2014 Jin Bang T8663 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian