Jin Bang T8653

Jin Bang T8653
沱茶金榜T8653

Propose Changes

Xiaguan

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Bang T8653 2016 Jin Bang T8653 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Bang T8653 2015 Jin Bang T8653 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Bang T8653 2014 Jin Bang T8653 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian