Jin Bang Jia Tuo

Jin Bang Jia Tuo
沱茶金榜甲沱

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Bang Jia Tuo 2015 Jin Bang Jia Tuo 500g
16 pieces in a tong, 100 pieces in a jian