Jin Bang 8663

Jin Bang 8663
沱茶金榜8663

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Bang 8663 2015 Jin Bang 8663 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Bang 8663 2014 Jin Bang 8663 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian