Jin Bang 8653(20 Zhou Nian )

Jin Bang 8653(20 Zhou Nian )
沱茶金榜8653(20周年)

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Bang 8653(20 Zhou Nian ) 2014 Jin Bang 8653(20 Zhou Nian ) 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian