Jin Bang 8653

Jin Bang 8653
沱茶金榜8653

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Bang 8653 2015 Jin Bang 8653 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Bang 8653 2014 Jin Bang 8653 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian