Jian Chang Liu Shi Zhou Nian Ji Nian Ban

Jian Chang Liu Shi Zhou Nian Ji Nian Ban
建厂六十周年纪念版

Propose Changes

Menghai Tea Factory

375g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jian Chang Liu Shi Zhou Nian Ji Nian Ban 2000 Jian Chang Liu Shi Zhou Nian Ji Nian Ban 375g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian