Jia Zi Tuo

Jia Zi Tuo
沱茶甲字沱

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jia Zi Tuo 2017 Jia Zi Tuo 100g
80 pieces in a tong.