Jia You Zhong Guo

Jia You Zhong Guo
沱茶加油中国

Propose Changes

Xiaguan

125g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jia You Zhong Guo 2008 Jia You Zhong Guo 125g
7 pieces in a tong, 70 pieces in a jian