Jia Suo Re

Jia Suo Re
沱茶加梭热

Propose Changes

Xiaguan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jia Suo Re 2016 Jia Suo Re 1000g
200 pieces in a tong.