Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu )

Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu )
沱茶甲级沱茶(川渝)

Propose Changes

Xiaguan

100g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu ) 2017 Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu ) 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu ) 2015 Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu ) 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu ) 2014 Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu ) 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian