Huangshan Gushu Lingcha (Youle)
荒山古樹靈茶

Propose Changes

Xizi Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Youle

Productions

2005 Huangshan Gushu Lingcha (Youle) 500g