Huang Jin Yun Yuan Cha

Huang Jin Yun Yuan Cha
沱茶黄金韵圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Huang Jin Yun Yuan Cha 2011 Huang Jin Yun Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian