Huang Jin Sui Yue

Huang Jin Sui Yue
黄金岁月

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Huang Jin Sui Yue 2016 Huang Jin Sui Yue 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Huang Jin Sui Yue 2012 Huang Jin Sui Yue 7000g
Huang Jin Sui Yue 2010 Huang Jin Sui Yue 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian